Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/okfkladno.cz/public_html/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/extensions/entry-views.php on line 90
Aktuální informace o stavbě a budoucím provozu Multifunkční sportovní haly Slaný – Háje

Aktuální informace o stavbě a budoucím provozu Multifunkční sportovní haly Slaný – Háje

Včera se setkali v salonku restaurace Zimák ve Slaném zástupci slánských halových sportů se zástupci potencionálního provozovatele nově budované Multifunkční sportovní haly ve Slaném na Hájích (dále jen MSH). Tím by měl být Slánský sportovní klub (dále jen SSK), který byl na včerejším jednání zastoupen starostou města Mgr. Martinem Hrabánkem, zastupiteli dr. Ladislavem Peškou a p. Michalem Kozelkou a panem Martinem Cílkem. Halové sporty měly na jednání kompletní zastoupení, když zde byli zástupci basketbalu, florbalu, futsalu, nohejbalu i rekreačního volejbalu.

Jednání bylo svoláno na základě iniciativy zástupců florbalu a futsalu, kteří na vzájemných schůzkách poukázali na minimální informovanost od kompetentních osob ve věci stavu výstavby MSH a způsobu jejího následného provozování. Samotné jednání uvedl starosta města Mgr. Hrabánek, který přítomné seznámil s připraveným programem a apeloval na konstruktivní průběh setkání. Následně předal slovo dr. Peškovi, jednomu z hlavních iniciátorů výstavby MSH, který stručně shrnul vývoj snahy o vybudování tohoto sportoviště a dále seznámil přítomné s aktuálním stavem prací na stavbě MSH. Tady se přítomní dozvěděli odpověď na svou první otázku, kdy by mohla být hala předána do užívání. Z diskuse k tomuto bodu nakonec vyplynul závěr, že by to mohlo být v únoru 2024. Tento termín byl označen přítomnými kompetentními osobami za velice pravděpodobný. Pro futsal by tak z tohoto závěru vyplývalo, že minimálně poslední hrací dny okresního přeboru v sezóně 2023/2024 by se mohly již přesunout do nové sportovní haly.

Následně se přešlo k bodu, který asi zajímal přítomné nejvíce a kvůli němuž se jednání zúčastnilo až šest !!! zástupců rekreačních volejbalistů, provozujících svou zábavu ve slánské Sokolovně. Tím bodem bylo již na několika schůzkách projednávané a z většiny stran kritizované lajnování hlavní hrací plochy. Finálním výsledkem by dle projektové dokumentace byla naprosto nepřehledná hrací plocha se spoustou čar, v některých případech zjevně zbytečných, bez podbarvení futsalového a florbalového brankoviště, což je v dnešní době naprostý standard. K tématice se rozpoutala bohatá diskuze, kterou iniciovali  především zástupci futsalu Pavel Nepil a florbalového oddílu FbC Barracudas Slaný Jaroslav Dvořák. Postupně se do diskuze přidávali i ostatní účastníci setkání a je nutno říci, že k problematice přistupovali všichni velice pozitivně s ohledem na potřeby ostatních sportů. Bohužel, jediný kdo tímto způsobem nevystupoval, byl zástupce SSK dr. Peška, který preferoval potřeby jednoho sportu na úkor potřeb ostatních, navíc v podstatě negoval svými dvěma vystoupení v této části diskuse konzistentní názor ostatních přítomných. Nakonec však padl v této důležité části jednání pozitivní závěr ze strany starosty města Mgr. Hrabánka, který ujistil přítomné, že příslušnému projektantovi bude zadáno vypracování několika variant lajnování hlavní hrací plochy s tím, aby zde pokud možno akceptoval v co nejvyšší míře potřeby jednotlivých sportů. Jejich zástupci pak dostali příslib, že budou pozváni k diskuzi nad předloženými návrhy, z níž by měl vyjít již definitivní závěr. Futsal má v tomto smyslu dva základní požadavky, a to barevné zvýraznění hrací plochy a brankoviště, dalším podnětem pak byla revize potřeb ostatních nalajnovaných sportovišť. Pozitivně v tomto smyslu vystoupil florbalista J. Dvořák, který označil za nepotřebné lajnovat na hrací plochu čtyři tréninkové florbalové brankoviště, čímž se hrací plocha výrazně zpřehlední. Pozitivní informace v problematice lajnování hrací plochy je tedy ta, že na rozdíl od názoru dr. Pešky není tato záležitost uzavřena a díky iniciativě přítomných a pozitivního přístupu pana starosty se bude nadále vyvíjet. Doufejme, že ke spokojenosti všech.

Po projednání této zásadní problematiky pokračovalo jednání dalšími dotazy přítomných. Ty pak především zajímala v jaké výši je plánovaná částka za pronájem jedné hodiny v budované MSH. K tomu se vyjádřil pan starosta s tím, že pronájem jedné hodiny nepřesáhne částku 1.000,- Kč, navíc se bude nadále pracovat i s možnými úpravami této ceny za počet odebraných hodin, za období (ráno, večer, všední den, víkend) atd. Pro futsal by z toho vyplýval prvotně asi ten závěr, že by se v soutěžním ročníku 2024/2025 přemístil do nové MSH pouze okresní přebor. O přemístění další plánované soutěže – OS I. třídy – by se rozhodlo až na základě ekonomického vyhodnocení nákladů nejvyšší okresní soutěže v nové hale.

Pozitivní informací byla ta o scoreboardu (termín pro časomíru), který bude instalován v nové MSH. Dle informace pana starosty bude ve velké kvalitě, dle jeho slov by toho měla umět více, než nová časomíra na zimním stadionu. A ta umožňuje i promítání videí, tedy herních situací. Tak doufejme, že moderní hala bude mít opravdu moderní časomíru, ne tu „neviditelnou“, která je v hale BIOS ….

Pan starosta byl pak překvapen z dalšího dotazu, a to na možnost bezobslužného provozu MSH, jak bylo v nedávné minulosti prezentováno jednou kompetentní osobou. Jak řekl, vedení města vůbec s touto (z mého pohledu naprosto nesmyslnou) variantou nepočítá, hala by měly mít zaměstnance, již z důvodu složitých ovládacích technologií, které zde budou instalovány.

V závěru jednání akceptoval pan starosta další dva návrhy, a to na organizaci prohlídky stavby zájemci z řad zástupců halových sportů a na možnost kontroly lajnování v souladu s pravidly příslušných sportovních svazů rovněž ze strany příslušných zástupců halových sportů. Dle vyjádření pana starosty by bylo možno prohlídku staveniště zorganizovat v březnu tohoto roku, pokud budou hotovy návrhy lajnování palubovky, rovnou by nad nimi mohla proběhnout diskuse. Návrh na kontrolu lajnování vzal pan starosta rovněž v potaz a přislíbil zajištění této možnosti.

Závěrem je možno říci, že setkání splnilo svůj účel, když se přítomní zástupci halových sportů jednak dokázali shodnout na návrhu způsobu lajnování hrací plochy, jednak se dozvěděli řadu podstatných informací z průběhu výstavby MSH, ale i jejího následného provozu. O dalších novinkách ve věci výstavby haly budeme nadále informovat.

Pavel Nepil, předseda OSF Kladno a Asociace futsalu Slaný