Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Přestupy v režimu amatérských hráčů bez souhlasu klubu se uskuteční v termínu 1.6.-20.6. poprvé v historii SF ČR

Přestupy v režimu amatérských hráčů bez souhlasu klubu se uskuteční v termínu 1.6.-20.6. poprvé v historii SF ČR

SF ČR uskutečnil v těchto dnech historicky první kroky pro volný pohyb hráčů, definovaný § 6 nového Přestupního řádu, viz.:

1. Přestupem v režimu amatérských hráčů se rozumí přestup:
a) amatérského hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu opět jako
amatérský hráč;
b) amatérského hráče, který má po provedení přestupu působit v novém klubu jako
profesionální hráč.

2. Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období od 1.6. do 20. 6.

3. Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup amatérských hráčů uskutečnit též:
a) jako přestup nevyužívaného amatérského hráče, a to na základě takového podání
směřujícího k registraci přestupu hráče nebo hráčky, které je uskutečněno v některém
z období podle § 3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu, vždy však nejdříve po uplynutí 24
měsíců od posledního nastoupení hráče v soutěžním utkání a v souladu s příslušným
postupem podle § 25 odst. 1 Evidenčního a registračního řádu;
b) jako přestup hráče po skončení účinnosti profesionální smlouvy za dodržení podmínek podle odstavce 4 nebo 5;
c) má-li dojít k přestupu amatérského hráče, který má po provedení přestupu působit
v novém klubu jako profesionální hráč podle odstavce 1 písm. b), který není hráčem po
skončení účinnosti profesionální smlouvy podle písmena b), a to na základě takového
podání směřujícího k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období podle §3
odst. 1,2 nebo 3 tohoto řádu a v souladu s příslušným postupem podle § 28
Evidenčního a registračního řádu;
d) v případě přestupu omezovaného hráče, a to na základě takového podání směřujícího
k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období podle § 3 odst. 1, 2 nebo 3
Přestupní řád SFČR – edice 2019/2020
tohoto řádu a v souladu s příslušným postupem podle § 29 odst. 1 Evidenčního a
registračního řádu; takový přestup je účinný do konce soutěžního ročníku, v němž je
uskutečněn, a SFČR provede přestup hráče zpět do mateřského klubu k jeho konci.

4. Podání směřující k přestupu hráče se souhlasem mateřského klubu nebo bez souhlasu mateřského klubu v případě takového hráče, jemuž skončila účinnost profesionální smlouvy, je možné učinit v obdobích podle §3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu, a to postupem podle § 27 Evidenčního a registračního řádu.

5. Mimo období podle odstavce 4 lze podání směřující k přestup směřující k přestupu hráče, jemuž skončila účinnost profesionální smlouvy, učinit pouze v případě, že účinnost takové profesionální smlouvy s mateřským klubem skončila před koncem období podle §3 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto řádu. Ustanovení odstavce 6 písm. a) se nepoužije v případě, že po provedení přestupu má hráč působit jako profesionální hráč.

6. Přestup v režimu amatérských hráčů nelze uskutečnit:
a) do uplynutí lhůty 30 dnů od posledního soutěžního utkání organizovaného v souladu
se Stanovami nebo v rámci zahraniční asociace, jehož se hráč účastnil jako profesionální
hráč nebo jako hráč působící na základě své zahraniční profesionální smlouvy;
b) hráč je v prodlení s plněním povinnosti vyplývající pro něj z pravomocného rozhodnutí rozhodce, rozhodčího senátu nebo odvolacího rozhodčího senátu Sboru rozhodců SFČR;
c) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním řízení
podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z pravomocného rozhodnutí
rozhodce, rozhodčího senátu nebo odvolacího rozhodčího senátu SFCŘ;
d) v případech přestupu bez souhlasu mateřského klubu podle odstavce 3 písm. c) u hráče, který po skončení účinnosti profesionální smlouvy, nastoupil za kterékoliv družstvo mateřského klubu v soutěžním utkání jako amatérský hráč.

Podrobněji, jakým způsobem a systémem lze přestup uskutečnit,  je vše popsáno v níže uvedeném Metodickém pokynu  č. 1/2020 a v novelizovaném Přestupním řádu SF ČR s účinností od 14.4.2020.