Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Manipulace s fakty v rámci přípravy výstavby multifunkční sportovní haly ze strany zastupitele Bartoníčka.

Manipulace s fakty v rámci přípravy výstavby multifunkční sportovní haly ze strany zastupitele Bartoníčka.

Pan Bartoníček, jediný zastupitel, nepodporující výstavbu nové multifunkční sportovní haly (dále jen MSH) ve Slaném, neustále kdekoli a kdekomu pokládá v rámci projednávání záměru výstavby nové MSH řadu otázek (viz. příloha), jeho problémem však je, že na ně nechce slyšet odpovědi. Ty totiž obdržel nejen na posledním jednání městského zastupitelstva, dostal je ale i na diskusním fóru portálu Slánsko, odpovězeno mu bylo i na facebookové stránce OMS. Rád bych tedy opět na jeho základní otázky reagoval.

Veřejné projednávání záměru výstavby MSH – to proběhlo několikrát v rámci jednání zastupitelstva města. Nebo chce snad pan Bartoníček tvrdit, že tato jednání nejsou veřejná, občané města na ně nebyli řádně pozváni, příslušné body, týkající se záměru výstavby MSH, nebyly v programu prezentovány? Když pominu jednání zastupitelstva v letech 2014 – 15, kdy schvalovací proces záměru výstavby MSH proběhl rovněž a důraz budu klást na současnost, tak poprvé se záměr výstavby MSH projednával na 6. jednání zastupitelstva města Slaný dne 20.5.2019, bod programu číslo 11/06/2019, název bodu „Informace o přípravě projektu Víceúčelová sportovní hala Slaný.“ Na tomto jednání byla schválena, i přes několik invektiv zastupitele Bartoníčka, jednohlasně lokalita, kde by měla MSH stát. I na dalším jednání zastupitelstva 17.9.2019 se o výstavbě MSH opět jednalo, a to v rámci bodu č. 19/08/2019 „Návrh na schválení plánu podpory sportu města Slaný pro roky 2019 – 2030.“ Na listopadovém jednání zastupitelstva se opět o záměru výstavby MSH jednalo, a to dokonce v rámci dvou bodů – pod č. 16/09/2019 bylo schváleno zadání k vytvoření projektové dokumentace MSH, pod bodem č. 19/09/2019 A pak byl schválen seznam deseti investičních a prioritních akcí, které by měly být realizovány v roce 2020 a MSH byla rozhodnutím zastupitelstva mezi tyto akce zařazena. Prosincové zastupitelstvo o záměru výstavby MSH opět jedná, a to pod bodem 10/10/2019, kdy byla v rámci rozpočtu města na rok 2020 schválena i částka na zahájení realizace výstavby MSH. Vzhledem k obsahu otázek pana Bartoníčka mi přijde, že se snad uvedených jednání ani nezúčastnil ….

Dne 6.2.2020 proběhlo veřejné zasedání Výboru pro investice, jehož se vedle pozvaných zastupitelů zúčastnili i zástupci dotčených slánských sportovních organizací, kteří byli se záměrem výstavby MSH a s výše popsanými kroky, učiněnými v rámci záměru realizace tohoto projektu, podrobně seznámeni a měli zde možnost celý projekt připomínkovat, čehož dostatečně využili. Na toto jednání byl z pozice zastupitele rovněž pozván pan Bartoníček, avšak jednání se nezúčastnil. Což vypovídá o jeho snaze problematiku opravdu řešit …..

Únorové zastupitelstvo pak záměr výstavby MSH počtem 25 hlasů ze 26 přítomných jednoznačně schválilo, zdržel se pouze zastupitel Bartoníček (protože není ještě zveřejněn zápis, neznám konkrétní číslo tohoto bodu). Navíc, na toto jednání prostřednictvím FB stránky OMS zval veřejnost i pan Bartoníček, ovšem způsobem ostatní zastupitele a celý záměr výstavby MSH dosti dehonestujícím. I proto na tuto pozvánku zřejmě z veřejnosti nikdo nereagoval ….

Takže závěrem k tomuto bodu – občané města Slaného měli dostatek příležitostí záměr výstavby nové MSH připomínkovat, že tak neučinili, není chybou vedení města. Odborná veřejnost tak učinila na jednání investičního výboru, připomínky pak byly z větší části do projektu MSH zahrnuty.

Výběr lokality pro realizaci záměru výstavby MSH – na posledním zastupitelstvu citovaná SWOT analýza, v loňském roce drtivá většina zastupitelů a na únorovém jednání všichni zástupci dotčených sportovních organizací se shodli, že lokalita na Hájích je pro výstavbu MSH z řady důvodů naprosto optimální. Není proto potřeba hledat další lokality, navíc takové, které nejsou v majetku města a které by celý projekt značně zdržely a prodražily (jak navrhuje nesmyslně pan Bartoníček).

Analýza provozních nákladů a vytíženosti nové MSH – je určitě chybou, že takováto analýza nebyla předložena zastupitelům v rámci únorového zasedání, byť existovala ta z roku 2015 k projektu MSH v areálu Za nádražím. Nicméně RNDr. Peška dle zvukového záznamu panu Bartoníčkovi poměrně obsáhle a s vypovídající hodnotou odpověděl na tento dotaz hned v rámci zasedání zastupitelstva. Nyní již tato analýza existuje a já věřím, že s ní zastupitelé budou co nejdříve seznámeni. Z ní pak vyplývá následující:

– Provozní náklady nové MSH se nebudou pohybovat v řádech milionů, jak rád bez jakékoliv opory a odkazu užívá pan Bartoníček, ale v řádech statisíců. Jako referenční stavby v této souvislosti pak byly uvedeny SH BIOS Slaný a nová sportovní hala v Lázních Kynžvart, parametrově shodná s uvažovanou slánskou halou.

– Vytíženost MSH – zde je třeba v úvodu zdůraznit, že všechny slánské tělocvičny, včetně SH BIOS, jsou školními zařízeními, určenými prioritně pro výuku TV na slánských základních a středních školách. Veškeré odpolední a večerní vytížení těchto sportovišť ze strany slánské organizované i neorganizované sportovní veřejnosti je pro tato zařízení jakýmsi bonusem (či naopak zatížením). Dále je nutno vzít v potaz ten fakt, že ani jedna školní tělocvična ve Slaném nesplňuje nároky halových sportů, včetně sokolovny v Kvíčku. Jediné dvě sportoviště, které určité parametry splňují, jsou tělocvična v areálu VHS (splňuje pouze nároky na basketbal a také je slánským basketbalovým klubem plně využita) a SH BIOS – zde je minimální hrací plocha na futsal (do úrovně divize) a volejbal, nelze zde hrát již florbal; jsou zde nebezpečné, minimální výběhové zóny a především zde není žádné zázemí pro diváky. Ale jak vyplývá z vypracované analýzy, i tak se vzhledem k nabídce a poptávce nemusíme při realizaci výstavby nové MSH bát o vytíženost nejen nové haly, ale i haly BIOS (byť ta by vzhledem k tomu, že je to školské zařízení, mohla být využívána pouze školami do cca 15 hodin).

Závěrem jen ke starosti pana Bartoníčka o jakési stěhování skate parku v rámci realizace výstavby MSH – nevím, kde se pan zastupitel k této informaci dostal, ale pokud se podívá na katastrální mapu, je z ní zřejmé (a paní Prokešová mu v tomto smyslu na zastupitelstvu i odpověděla), že v souvislosti s MSH nebude třeba jakkoli se skate parkem hýbat.

Já, na rozdíl od pana zastupitele, nevidím v počínání většiny členů zastupitelstva v rámci podpory tohoto záměru jakési politikaření, vidím zde ze strany většiny zastupitelů snahu o podporu uspokojení potřeb určité (a ne malé) části slánských občanů. Vždyť podpora sportovních aktivit je stejně důležitá, jako podpora např. aktivit kulturních. A to by měl pan Bartoníček, jako zastupitel, určitě vědět …..

Dotazy zastupitele Bartoníčka zde a zde.