Warning: Creating default object from empty value in /home/okfkladno.cz/okfkladno.cz/wp-content/themes/live-wire/library/functions/core.php on line 32
Zastupitelstvo: Projednávání přípravy projektu nové víceúčelové sportovní haly ve Slaném

Zastupitelstvo: Projednávání přípravy projektu nové víceúčelové sportovní haly ve Slaném

Jak jsme již informovali v článku zde, projednávali na svém 6. zasedání dne 20.5.2019 zastupitelé královského města Slaný přípravu projektu nové víceúčelové sportovní haly (dále jen „haly“), která by jednou měla stát  v našem městě. Než se dostanu k samotnému popisu tohoto jednání, musím za sebe napsat, že mě způsob jeho průběhu opět utvrdil v tom, že se již v příštím volebním období rozhodně nemíním ucházet o místo na jakékoliv volební listině s ambicí stát se zastupitelem, ale pouze, abych pomohl subjektu, který mě nejvíce osloví. Tolik zbytečných řečí, tolik balastu, tolik frází v tak jednoduché a přitom zásadní věci, to mi prostě hlava nebere. Pro mne naprostá ztráta času … A to podotýkám, že si práce všech zastupitelů pro občany a město samotné velice vážím, jen by se měli někteří z nich oprostit od osobní roviny v rámci jednání zastupitelstva.

Ale k samotnému jednání (kurzívou jsou mé poznámky).

Úvodní slovo k programovému bodu číslo 11. šestého jednání zastupitelstva pronesl starosta města Mgr. Martin Hrabánek. V něm shrnul dosavadní snahy zastupitelstva v rámci realizace záměru výstavby haly s tím, že nikdy nedošlo ke konečnému souznění, zda vůbec halu stavět a případně, že ano, tak kde. Po loňských komunálních volbách zastupitelstvo schválilo v rozpočtu částku vyčleněnou na přípravu projektové dokumentace nové sportovní haly. Aby bylo vůbec možno tuto projektovou dokumentaci připravit, byla oslovena firma, která pro město Slaný vytvořila tzv. „Vyhledávácí studii s posouzením lokalit, vhodných pro výstavbu nové víceúčelové sportovní haly ve Slaném“. (Ačkoliv tato firma nebyla panem starostou zmiňována, informoval zastupitele o tom, že projektovala sportovní halu v Dolních Břežanech, tudíž by mělo jít o firmu SPORADICAL architektonická kancelář, Praha ). Dle dalších informací pana starosty se nad tímto materiálem sešla pracovní skupina ve složení starosta Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta pan Radek Vondráček a předseda Výboru pro investice RNDr. Ladislav Peška (přestože pan starosta neřekl v této záležitosti více, jak z pozdější diskuse vyplynulo, materiálem se zřejmě zabýval ještě právě Výbor pro investice a následně Rada města. Osobně jsem přesvědčen, že materiál měla projednat i Sportovní komise RM.). Tato skupina vyhodnotila tento ze strany zpracovatele velice kvalitně vypracovaný materiál a posoudila ho především z hlediska místních znalostí. Nakonec došlo při tomto jednání ke shodě, že nejideálnější lokalitou pro umístění haly je ta s názvem SLANÝ – SEVER – U VODOJEMU (tedy na Hájích, někde vedle hřiště bývalého Slavoje, více zde toto místo pro laiky specifikováno nebylo).

Bohužel, v úvodním slově pan starosta nezmínil další možné lokality pro výstavbu haly, jež studie uváděla. Jak z pozdější diskuse vyplynulo, dalším hlavním kandidátem umístění haly byl sportovní areál v lokalitě Za nádražím, jak o něm uvažovaly studie z let 2013 – 2016. Jak z diskuse dále vyplynulo, s další možnou lokací haly přišel občan města pan Náprstek (který se jako jediný mimo zastupitelů ke studii nějakým způsobem dostal) – ten navrhoval prostor u hvězdicové kotelny, kde mělo stát obchodní centrum Tesco. S konkrétními lokacemi umístění haly přišel po jednání zastupitelstva server Vaše Slaný, my jsme ho s komentářem přinesli ve výše odkazovaném článku.

Závěrem svého úvodního slova pan starosta vyjádřil své přesvědčení, že zastupitelstvo na svém jednání vybere lokalitu, kde by měla hala stát, aby mohly být v rámci tohoto projektu činěny další potřebné kroky.

Následně došlo k diskusi, která mě přišla z větší části zbytečná, neboť vše bylo jasně dané a podložené.

Nejčastějšími diskutéry, rozporující některá tvrzení pana starosty, byli zastupitelé Ing Pavel Bartoníček a překvapivě i Ing. Luboš Šmehlík.

Diskusní příspěvek Ing. Bartoníčka vykrystalizoval do dvou závěrů, které pak pan Bartoníček podal jako návrhy usnesení, a to:

  • Dopracovat studii o finanční náročnost výstavby ve všech zvolených lokalitách.

K tomu jen tolik, že celá tato část diskuse byla naprosto zbytečná. Veškerou problematiku lokací řešila právě předložená studie, která uváděla i základní předpokládanou finanční náročnost (dle informace manažerky města Ing. Prokešové). Upřesnění dalších finančních nároků pro tu kterou lokalitu by pak přinesly pouze další vypracované fáze projektových dokumentací, vztahujících se ke konkrétním lokalitám. Vše by to bylo velice finančně náročné, a proto je rozumné vycházet z toho, co pan starosta předložil, a to z odborné studie, doplněné znalostí místních poměrů a podmínek. Z tohoto hlediska vychází lokalita Na Hájích opravdu jako nejideálnější. A jak řekl v jednom ze svých diskusních příspěvků RNDr. Peška – zainteresovaným slánským sportovním oddílům je nadneseně řečeno jedno, kde hala bude stát, hlavně když již v nejbližší době stát bude.

  • Svolat veřejnou diskusi k problematice výběru lokality sportovní haly.

Otázka je, kdo by se měl této veřejné diskuse zúčastnit. Pokud široká veřejnost, nebyl by výsledek tohoto jednání asi objektivní, neboť by o tak zásadní věci rozhodovali lidé, kteří problematiku neznají, případně, což je ještě horší, jí vůbec nerozumí. Já bych se také asi nezúčastnil jednání o stavbě např. nového divadla, neboť ho moc nenavštěvuji či jednání o výstavbě nějaké úzce účelové stavby. Kdokoliv z občanů města by měl mít možnost se vyjádřit, dle mého názoru, především k záměru výstavby takových staveb, které mají v rámci prospěšnosti dopad na celé město, jako je např. náš známý automatický parkovací dům. Zde ta diskuse rozhodně byla potřebná.

Samotnou problematikou výběru lokace nové haly by se měly zabývat především zainteresované sportovní oddíly a organizace, ovšem ono v našem městě moc vhodných lokalit není. Takových, aby splňovaly základní nároky pro tuto halu – alespoň jednu hrací plochu o rozměrech 20 x 40 m (příp. další menší sál pro stolní tenis, judo a další sporty, které nejsou prostorově příliš náročné), hlediště pro min. 200 diváků, minimálně šest šaten, občerstvení se zázemím alespoň pro 30 návštěvníků, prostory pro technické a sociální zázemí, dostatečné parkovací plochy či přístupnost lokality. Z pohledu těchto hledisek je lokalita na Hájích opravdu lokalitou ideální – navazuje na centrum města, přesto je v klidové zóně s dobrou dostupností. Navíc je v části města, kde se předpokládá bytová výstavba, což z ní činí lukrativní záležitost. A navíc by zde mohlo vzniknout další sportovně – volnočasové centrum, jehož středem by byla právě sportovní hala.

Není se co divit, že ani jeden návrh zastupitele Ing. Bartoníčka nebyl schválen, i když mě překvapil poměrně vysoký počet devíti hlasů při hlasování o zapojení veřejnosti.

 

V rámci svých diskusních příspěvků Ing. Luboš Šmehlík poukazoval především na ten fakt, že by se nemělo uvažovat pouze o uvedené lokalitě Na Hájích, ale i o lokalitě, pro výstavbu haly uvažované v letech 2013 – 2015. Tedy na bývalém hokejbalovém hřišti v areálu VHS Za nádražím. Svůj návrh zdůvodňoval tím, že zde již byla na halu vypracována projektová dokumentace, kterou město uhradilo a že zrovna sem by se hala hodila. V tom má Luboš určitě pravdu, ale argumenty, uvedené v předložené studii a zopakované v rámci diskuse možnost výstavby haly v této lokalitě prakticky vyloučily.

Ty argumenty proti této lokalitě jsou především tři zásadní:

  • Vysoký počet účastníků stavebního řízenítento argument je zcela zásadní, vyjádřit k tomuto záměru by se museli všichni majitelé okolních pozemků, na kterých stojí garáže, což by byl asi problém. Ještě větší problém by pak vznikl, pokud by některé to stanovisko bylo záporné – stavební řízení by tak nemuselo trvat měsíce, ale roky.
  • Místo nesplňuje bezpečnostně-požární normytento argument nebyl více upřesněn, překvapilo mě, že se na něj zastupitelé neptali. Bylo pouze v rámci diskuzních příspěvků řečeno, že zde není místo na jakési ochranné zóny.
  • Místo nesplňuje nároky na potřebné parkovací plochyi to je zřejmé z pohledu na danou lokalitu. Uvažovalo se o zřízení parkovacích ploch na poli naproti vjezdu do areálu, tomu zase prý brání výkon jakési státní správy. Více opět nebylo v diskusi vysvětleno, což mě opět překvapilo.

Nakonec Luboš Šmehlík tyto argumenty uznal a svůj návrh usnesení nepodal.

V rámci téměř dvouhodinové diskuse pak vedle výše uvedených nejčastějších diskutujících (na jejichž diskusní příspěvky reagovali především starosta Mgr. Hrabánek, manažerka rozvoje města Ing. Prokešová a zastupitel RNDr. Peška), pak v diskusi vystoupili i další zastupitelé. Se souhlasným stanoviskem k záměru výstavby a lokaci stavby to byli zastupitelé Mgr. Berkovec a MUDr. Ranková (což mě osobně vzhledem k jejich negativnímu stanovisku k tomuto záměru v roce 2015 mile překvapilo), velice fundovaně k tématu mluvil místostarosta pan Vondráček.

Jeden z diskuzních příspěvků je však třeba vyzvednout, a to zastupitelky Ing. Věry Bělochové, ředitelky 1. ZŠ Slaný. Ta ze svého pohledu označila vybranou lokalitu rovněž za ideální, výstavba haly v tomto místě by odstranila problém malé a nevyhovující tělocvičny, hala by tak byla určitě touto školou v dopoledních hodinách dostatečně využita. Dále se na toto řešení podívala objektivním pohledem bez jakýchkoliv předsudků, i z tohoto pohledu se jí zdá lokalita velice dobrá – navazující na střed města, dobře dostupná, dobré parkovací možnosti, nesoustředění sportovišť jen na jedno místo (paní ředitelka mi plně mluvila z duše).

Výsledkem téměř dvouhodinového projednávání tohoto bodu bylo pak přijetí těchto návrhů:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě projektu a hodnocení vyhledávací studie, jako nejvhodnější variantu volí lokalitu Slaný sever u vodojemu.

Pro zainteresované sportovní oddíly a organizace důležité rozhodnutí, je to první krok, směřující snad konečně po více jak dvacetiletém úsilí k cíli. Snad se nyní ledy hnou a já se té haly ještě dožiji.

Zastupitelstvo města ukládá úkol manažerce rozvoje města Ing. Prokešové zjistit podrobnosti ohledně nutných nákladu ohledně přeložení inženýrských sítí atd., a připravit výběrové řízení na zpracování projektu.

Výstup především z diskusních příspěvků Ing. Bartoníčka. Problematika by neměla být tak dramatická, jak vyplynulo z diskuse. Nejsložitější a nejnákladnější by bylo přeložení vedení vysokotlakého plynového řadu, to se však nalézá nejen mimo plochy, uvažované k výstavbě, ale i mimo dané ochranné zóny. Přeložky by se tak týkaly pouze vodovodního řadu a vedení elektřiny, což jsou při jakékoliv výstavbě standardní postupy. Důležitý je i úkol pro Ing. Prokešovou, a to připravit výběrové řízení na zpracování projektu. Je nutno v této souvislosti ještě zmínit, že dle vyjádření RNDr. Pešky existuje v tomto roce jedinečná možnost získat dotaci na tento záměr (bohužel opět nebylo více upřesněno).

Zastupitelstvo města ukládá úkol místostarostovi města panu Radku Vondráčkovi oslovit slánské sportovní oddíly s jejich požadavky na rozměry, vybavení haly atd.

Doufejme, že ke schůzce dojde co nejdříve a všichni zúčastnění na ní budou důkladně připravení. Jejich konsensus by pak měl být dalším důležitým krokem v rámci celé problematiky.

 

Ještě pro pořádek uvádím poměr hlasování ve věci výše uvedených návrhů:

pro: 19

proti: 0

zdrželi se: 3 – Rubík, Šmehlík, Bartoníček

 

Závěrem je možno jen doufat, že ve věci výstavby nové moderní sportovní haly ve Slaném konečně dojde k posunu od řečí k činům a že v našem královském městě v nejbližší době toto zásadní a reprezentativní sportoviště stát přece jenom bude.

 

Pavel Nepil, předseda OkKF Kladno a Asociace futsalu FIFA Slaný